Opšti uslovi putovanja

Ovde navedene Opšte uslove putovanja dajemo kao primer/uzorak.

Imajte na umu da se "Opšti uslovi putovanja" razlikuju od jednog do drugog organizatora putovanja (tj. od jedne do druge turističke agencije). 
 

VEOMA VAŽNO: Molimo Vas da sve odredbe "Opštih uslova putovanja" Vaše turističke agencije - pažljivo pročitate i analizirate pre polaska na putovanje.


1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE

Prijavu za putovanje putnik može učiniti usmeno, putem telefona, telefaksa ili na bilo koji prikladan način, a najčešće pisanim oblikom.Ako se putnik prijavljuje za putovanje u pisanom obliku, on potpisuje prijavu putovanja, čime stavlja ponudu organizatoru putovanja za sklapanje ugovora o putovanju. Nakon što organizator putovanja potvrdi prijavu, ugovor o organizovanju putovanja smatra se sklopljenim i to u trenutku kad putnik odnosno posrednik putovanja primi potvrđenu prijavu.

Putnik se za putovanje koje organizuje ORGANIZATOR PUTOVANJA može prijaviti u svim poslovnicama ORGANIZATORA PUTOVANJA i drugim ovlašćenim agencijama.Prilikom prijave ORGANIZATOR PUTOVANJA i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda o putovanju, a koji takođe sadrži sve podatke o dotičnom putovanju ili se poziva na program putovanja gde su navedeni svi potrebni podaci.

Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahteva određeni program putovanja.

2. PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Pravo i obaveza ORGANIZATORA PUTOVANJA je:

  • da putniku izda ugovor o putovanju;
  • da putniku učini dostupnim Opšte uslove putovanja i Program putovanja;
  • da putnika informiše o mogućnostima osiguranja (zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja);
  • da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima i uzansama u oblasti turizma;
  • da isplati putniku iznos na ime neizvršenja odnosno nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom putovanja.

  3. PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA

  Pravo i obaveza putnika je:

   • da se detaljno upozna sa Opštim uslovima putovanja, Programom putovanja i mogućnostima osiguranja;
   • da uplati ugovorenu cenu pod uslovima i na način predviđen Opštim uslovima i Programom putovanja;
   • da ORGANIZATORU PUTOVANJA blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje turističkog putovanja;
   • da putnik, njegove isprave, prtljag i dr.,  ispunjavaju uslove (granični,  carinski, sanitarni, monetarni i druge uslove );
   • da isplati naknadu koju pričini ORGANIZATORU PUTOVANJA ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova;
   • da odredi da drugo lice umesto njega putuje (pod uslovom da to lice ispunjavana uslove predviđene za konkretno putovanje) i ORGANIZATORU PUTOVANJA nadoknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom.

   4. SADRŽAJ  ARANŽMANA

   U cenu aranžmana (ako na programu putovanja nije drukčije navedeno) su po pravilu sadržane usluge prevoza, hotelske i druge ugostiteljske usluge, ulazne vize navedene u programu putovanja kao i organizacija putovanja.

   Ako je navedeno na programu putovanja, cena aranžmana uključuje i aerodromske takse u inostranstvu, troškove stručnog i lokalnog vodica i sl.

   5. POSEBNE USLUGE

   Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna ishrana) pa ih stoga putnik posebno plaća.

   Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cenu aranžmana.

   Zahteva li putnik posebne usluge za vreme trajanja putovanja, plaća ih kod vodiča ili predstavnika ORGANIZATORA PUTOVANJA na licu mesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

   6. PLAĆANJE

   Prilikom prijave putnik uplaćuje 30 % cene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ako nije u programu navedeno drukčije). Ostatak se uplaćuje najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

   Kod individualnih rezervacija za putovanje u inostranstvo ORGANIZATOR PUTOVANJA naplaćuje troškove rezervacije u visini koju on određuje, a u skladu su s poštanskim troškovima (telefon, telex, telefax). Troškovi rezervacije se ne vraćaju ukoliko putnik ne prihvati ponuđeni aranžman.

   Prilikom polaska putnik je dužan predstavniku odnosno vodiču ORGANIZATORU PUTOVANJA da predoči dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, petu kopiju virmana i sl.).

   7. CENE

   Cene putovanja su objavljene na programu putovanja, i važe od dana objavljivanja programa.

   Organizator putovanja može predvideti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inostranstvu plaća na licu mesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi direktno davaocu usluge u inostranstvu.

   ORGANIZATOR PUTOVANJA je obavezan da o promeni cene putovanja putnika obavesti pisanim putem i može da zahteva povećanje ugovorene cene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promene valutnih kurseva ili do promene u tarifama prevoznika ili hotelijera, ali za povećanje ugovorene cene veće od 10% potrebna je i saglasnost putnika.

   8. PUTNE ISPRAVE

   Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inostranstvo mora da ima važeće putne isprave.

   Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan da navede potrebne podatke i da dostavi dokumente za vizu zemlje u koju se putuje kad je to potrebno.

   Ako putnik ne ispuni navedene obaveze, ORGANIZATOR PUTOVANJA će smatrati da je putnik otkazao putovanje.

   U slučaju da ORGANIZATOR PUTOVANJA sređuje putniku isprave oko pasosa i viza, troškovi nisu uračunati u cenu putovanja.

   9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

   Putnik ima pravo da otkaže putovanje u bilo kom obliku u poslovnici u kojoj se prijavio za putovanje. U tom slučaju ORGANIZATOR PUTOVANJA isplaćuje putniku uplaćenu svotu u visini koja zavisi od datuma otkazivanja putovanja, ukoliko nije u programu navedeno drugačije:

   • ukoliko putnik otkaže  putovanje do 30 dana pre polaska, plaća 10% cene aranžmana;
   • ukoliko putnik otkaže putovanje od 22 do 29 dana pre polaska, plaća 20 % cene aranžmana;
   • ukoliko putnik  otkaže putovanje od 15 do 21 dana pre polaska, plaća 30 % cene aranžmana;
   • ukoliko putnik otkaže putovanje od 8 do 14 dana pre polaska, plaća 50 % cene aranžmana;
   • ukoliko  putnik otkaže putovanje od 1 do 7 dana pre polaska, plaća 85% cene aranžmana;
   • ukoliko putnik otkaže putovanje na dan putovanja, plaća 100% cene aranžmana.

        Ovi uslovi za otkaz putovanja se primjenjuju i kod promene datuma polaska ili hotelskog objekta, kao i u svim drugim slučajevima.

        Ako putnik za vreme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova.

        ORGANIZATOR PUTOVANJA zaračunava samo administrativne troškove ako putnik nade novog korisnika iste rezervacije, kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje.

       10. OSIGURANJE OD OTKAZA

       Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predvidi da će zbog određenih situacija morati da otkaže putovanje, može da uplati osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno.

       Osiguranje od otkaza važi samo u sledećim slučajevima i to uz pisanu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj porodici. ORGANIZATOR PUTOVANJA je u tom slučaju dužan da isplati putniku celokupnu uplaćenu sumu.

       Osiguranje od otkaza važi do 48 sati pre početka putovanja uz dostavljanje pisane potvrde. Osiguranje iznosi 5% vrednosti aranžmana ukoliko nije drugačije navedeno u programu.

       Ukoliko putnik nema uplaćeno osiguranje od otkaza, a mora da otkaže putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, ORGANIZATOR PUTOVANJA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 7.

       Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.

       11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

       Putnik je dužan da poštuje carinske i devizne propise, a ako ih ne poštuje i zbog toga ne može da nastavi putovanje, sve troškove i posledice koje nastanu zbog toga snosi sam.

       12. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA ILI PROMJENA PROGRAMA

       ORGANIZATOR PUTOVANJA na osnovu zakonskih propisa zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana pre polaska ako se za određeno putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja.

       Ako u programu nije posebno navedeno, najmanji broj prijavljenih putnika određenim prevoznim sredstvom treba biti:

       • za putovanje autobusom najmanje 30 putnika;
       • za putovanje na redovnim vazdušnim linijama u Europi najmanje 20 putnika;
       • za putovanje na interkontinentalnim avionskim linijama najmanje 15 putnika;
       • za putovanje na posebnim vazdušnim linijama, vozovima ili hidrogliserima - najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

            ORGANIZATOR PUTOVANJA zadržava pravo potpune ili delimične izmene programa ako neposredno pre početka putovanja ili tokom putovanja nastupe vanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvideti ili ih izbeći.

            ORGANIZATOR PUTOVANJA zadržava pravo promene dana ili sata putovanja zbog promene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promene smera putovanja ako se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, bezbednosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje ORGANIZATOR PUTOVANJA ne može uticati) i to bez isplate odštete i prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

            ORGANIZATOR PUTOVANJA ne preuzima odgovornost za promene programa radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na nastale prilike.

            Ako ORGANIZATOR PUTOVANJA otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu kompletnog iznosa.

           13. REKLAMACIJE

           Putnik je dužan da podnese reklamaciju u pisanom obliku najkasnije 8 dana od završetka putovanja. Ako putnik podnese pisanu reklamaciju nakon isteka ovog roka ORGANIZATOR PUTOVANJA je ne mora uzeti u obzir.

           Bez pisane reklamacije ORGANIZATOR PUTOVANJA ne razmatra zahteve za sniženje cene.

           ORGANIZATOR PUTOVANJA je dužan da prigovor putnika reši u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja.

           U slučaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga obuhvaćenih programom turističkog  putovanja, ORGANIZATOR PUTOVANJA dužan je da putniku vrati razliku između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, pod uslovom da je prigovor putnika osnovan.

           Kod utvrđivanja iznosa koji je ORGANIZATOR PUTOVANJA dužan da putniku isplati za neizvršenje ili nepotpuno izvršenje usluga obuhvaćenih Programom turističkog putovanja, uzima se u obzir bodovna (reklamaciona) lista usaglašena sa resornim ministarstvom i usklađena sa Frankfurtskom bodovnom listom.

           Neće se uzimati u obzir, nedostaci i nepravilnosti koji nisu reklamirani u mestu u kojem je turistička usluga pružana, a koji  su se mogli otkloniti da je to učinjeno.

           14. ZDRAVSTVENI PROPISI

           U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju i pribavljanje odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan da obavi obaveznu vakcinaciju kao i da ima kod sebe potvrde i dokumente o tome.

           15. PRTLJAG

           Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje prevoznik je besplatan.

           Kod avio prevoza, višak prtljaga doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cenama.

           ORGANIZATOR PUTOVANJA ne preuzima odgovornost za izgubljeni prtljag ili za oštećeni prtljag. Prijave za izgubljeni prtljagu putnik upućuje na prevoznika ili na hotel.

           Kod avio prevoza, za prtljag je odgovoran prevoznik i to na osnovu propisa koji važe u međunarodnom putničkom saobraćaju.

           U slučaju gubitka prtljaga putnik popunjava obrazac PIR prevozioca koji je obavio prevoz i predaje ga njegovom predstavniku, a jedan primerak zadržava za sebe.

           Na osnovu popunjenog obrasca, prevozilac isplaćuje odštetu po propisima koji važe u međunarodnom putničkom saobraćaju.

           16. GUBITAK DOKUMENATA

           Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne isprave ili su mu ukradene, dužan je da nabavi nove o svom trošku.

           17. INFORMACIJE

           Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.

           18. UPOZORENJE

           Ovi Opšti uslovi sastavni su deo ugovora koji putnik sklapa sa ORGANIZATOROM PUTOVANJA odnosno ovlašćenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje, a koje organizuje ORGANIZATOR PUTOVANJA.

           U slučaju spora nadležan je sud, prema sedištu ORGANIZATORA PUTOVANJA.

           Agencija Mirno More je subagent Organizatora putovanja

           Agencija Mirno More ne učestvuje u izradi Opštih uslova putovanja Organizatora putovanja.